EESTI LAVAVÕITLUS LIIT

PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimi on Eesti Lavavõitluse Liit.

1.2.Ühingu asukoht on Tallinn.

1.3.Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.4.Ühingu tegevuse põhimõteteks on:

*liikmete hääleõiguse võrdsus

*liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus

*liikmete vahel mittejaotatava kasumi olemasolu

1.5.Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, ja oma arveldusarve pangas.

1.6.Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja juhtorgani seaduslikest korraldustest.

1.7.Ühing on asutatud määramatuks tähtajaks.

1.8. Ühing on  Põhjamaade rahvusvahelise lavavõitluse liidu Nordic Stage Fight Society liige.

 ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUS

2.1. Ühingu eesmärgiks on:

*Eesti lavalise võitluskunsti edendamine ja selle kaudu Eesti kultuuri arendamine.

*Eesti lavavõitlejate ühendamine.

*Treening võimaluste pakkumine ühingu liikmetele ja kõikidele huvilistele.

2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks võib ühing:

*Teostada tehinguid, omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi

*Korraldada koosolekuid, kursuseid, konkursse, etendusi, filme ja teisi loomingulisi üritusi.

*Võtta vastu varalisi annetusi ja eraldisi.

*Sõlmida sponsor- ning reklaamlepinguid, eraldada stipendiume kehtestatud korra alusel ühingu töötajatele ja liikmetele alati kui eesmärgiks on eesti lavalise võitluskuntsi edendamine ja arendamine.

*Kaitsta ühingu liikmete õigusi ja huve.

*Teha koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, teiste ühingute ja nendeliitudega ning üksikisikutega nii Eestis kui välismaal.

ÜHINGU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMINE NING ÜHINGUST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD.

 3.1. Ühingu liikmeks saamise tingimused:

a)  Ühingu liikmeks peab olema vähemalt 18-aastat vana füüsiline isik, alaealine võib ühingu liikmeks olla ainult seadusliku esindaja nõusolekul.

b)  Kes vastab põhikirja muudele nõuetele.

3.2. Liikmeks astuda soovija peab esitama juhatusele kirjaliku avalduse.

3.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ühingu kehtiva sisekorra alusel. Ühingu liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab juhatus läbi ühe kuu jooksul avalduse laekumise päevast arvates.  

3.4 Ühingu liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse päeva, mil liikmeks astuja on tasunud ühingu arveldusarvele  ühe aasta liikmemaksu. Päevast, mil liikmeks astuja loetakse ühingu liikmeks, tekivad tal ühingu liikme õigused ja kohustused.

3.5. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel, mille peab juhatus rahuldama ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Liige loetakse ühingust välja astunuks juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates.

3.6. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas sätestatud kohustuste olulisel määral rikkumise või ühingu moraalse või materiaalse kahjustamise, samuti ühingu valitud organite poolt vastu võetud otsuste või korralduste süstemaatilise täitmata jätmise või liikmemaksu viie aasta vältel maksmata jätmise korral. Sellisel juhul tuleb väljaarvatud liikmele väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Kui liige jätab liikmemaksu tasumata ühe kuni nelja aasta jooksul, siis kaob tema hääleõigus nii ühingu kui ka Nordic Stage Fight Society koosolekutel ja talle ei kehti ühingu poolt pakutavad soodustused.

LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 4.1. Ühingu liikmel on õigus:

* osaleda üldkoosolekul;

* valida ja olla valitud ühingu juht- ja kontrollorganitesse;

* osaleda ühingus tema tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel;

* teha ettepanekuid kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

* võtta osa ühingu poolt korraldatavatest üritustest;

* saada vajalikku teavet ühingu tegevuse kohta;

* kasutada ühingu sümboolikat ja eeliskorras vara vastavalt ühingu poolt kehtestatud korrale;

* astuda ühingust välja;

* kasutada teisi seaduse või üldkoosoleku otsusega antud õigusi.

4.2 Ühingu liige on kohustatud:

* kinni pidama ühingu põhikirjast ja täitma juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

* hoidma ja kaitsma ühingu mainet ning seisma ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest;

* suhtuma hoolsalt ja heaperemehelikult ühingu varasse;

* õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

4.3 Teisi kohustusi saab ühistu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

 ÜHINGU JUHTIMISORGANID

 5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

5.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

* põhikirja muutmine;

* juhatuse liikmete määramine;

* muude organite liikmete määramine;

* revisjoni ja audiitorkontrolli määramine;

*  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

5.3 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmeist.

5.4. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord aastas, erakorraline koosolek kutsutakse kokku kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmete nõudmisel.

5.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest.  Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.6 Ühingul on kolmeliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses.

5.7. Juhatuse määrab üldkoosolek ühingu liikmete hulgast kolmeks aastaks.

5.8 Juhatus esindab ühingut kõikides õigustoimingutes.

5.9 Juhatus võib ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata ilma üldkoosoleku sellekohase otsuseta.

5.10 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruande kohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5.11 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtima. Juhatuse liige võib ennetähtaegselt tagasi astuda isikliku avalduse alusel.

ÜHINGU VARA JA SELLE JAOTAMINE

6.1 Ühingu vara tekib:

* liikmete liikmemaksust

* tulust, mida võidakse saada ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ning muust majandustegevusest;

* annetustest ja sponsorsummadest;

* sihtotstarbelistest eraldistest.

6.2 Ühingu vara kasutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks.

6.3 Ühingu vara tema tegevuse lõpetamise korral jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.

 ÜHINGU LÕPETAMINE

7.1 Ühing lõpetatakse:

* üldkoosoleku otsusega;

* liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;

* üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või käesoleva põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

* muul seaduses ettenähtud alusel.

7.2 Ühingu tegevuse lõpetamine ja selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

 Ühingu põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 16. september 2010

Advertisements